1

Sběr vašich návrhů

1. dubna - 31. května 2023

2

Posouzení návrhů komisí

1.-30. června 2023

3

Veřejná prezentace a hlasování

4. září -15. října 2023

4

Prezentace vítězných návrhů

listopad 2023

5

Realizace vítězných návrhů

v průběhu roku 2024

Pravidla

PRAVIDLA 1. ROČNÍKU 2023

Harmonogram 1. ročníku:

Navrhování: od 1. dubna do 31. května 2023

Posuzování komisí: do 30. června 2023

Prezentace projektů: od 4. září do 15. října 2023

Hlasování veřejnosti: od 4. září do 15. října 2023

Prezentace vítězných projektů: listopad 2023

Realizace projektů: zahájení realizace v průběhu roku 2024

Pravidla ke stažení: ikona souboruParticipativní rozpočet - pravidla 1. ročníku.pdf

Kontaktní osoby:

·  Koordinátorka projektu, kontakt pro navrhovatele: Mgr. Michaela Dědková (dedkova@trutnov.cz, +420 735 793 913)

·  Kontakt pro vkládání návrhů na webové stránky a pro hlasování: Martin Čapek (capek.admin@trutnov.cz, +420 731 124 269)

·  Realizace projektů: Za realizaci projektů odpovídá příslušný odbor Městského úřadu Trutnov, do jehož působnosti realizace projektu spadá.

 

NAVRHOVÁNÍ

·  Své návrhy na investiční projekty může podat občan města Trutnova starší 12 let (občanem města je pro účely těchto pravidel míněna fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě Trutnov).

·  Každá osoba může podat maximálně jeden návrh v jednom ročníku participativního rozpočtu.

·  Maximální předpokládaná hodnota navrhovaného projektu je 1 milion Kč včetně DPH.

·  Investiční projekty musí být realizovány na pozemcích a v objektech města Trutnova (majetkoprávní vztahy lze ověřit prostřednictvím veřejně dostupné online databáze Katastrálního úřadu http://nahlizenidokn.cuzk.cz), musí být v souladu se schváleným územním plánem města a nesmí být v kolizi s městem připravovanými projekty.

·  Navržený projekt musí být ve veřejném zájmu, volně přístupný bez omezení nebo jinak sloužit veřejnosti.

·  Návrhy nesmí porušovat platné právní předpisy.

Návrhy mohou být podávány od 1. dubna do 31. května 2023:

a) elektronicky na webu participativního rozpočtu menime.trutnov.cz použitím elektronického formuláře

b) v papírové podobě na podatelnu Městského úřadu Trutnov v obálce označené „Participativní rozpočet“ (papírový formulář bude v době podávání návrhů k dispozici na Podatelně Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov, na Informační recepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov a v Turistickém informačním centru Trutnov, Krakonošovo náměstí 72, Trutnov)

Návrh musí obsahovat:

1. název projektu

2. podrobný popis navrhovaného projektu včetně umístění projektu (adresa/GPS souřadnice, číslo pozemkové parcely) – max. 1.800 znaků vč. mezer

3. odůvodnění návrhu – veřejný přínos projektu, jaké cílové skupiny občanů, popř. jakého počtu občanů se bude projekt týkat – max. 1.800 znaků vč. mezer

4. předpokládaný rozpočet projektu (do realizace je třeba zahrnout i všechny související náklady např. za zpracování projektové dokumentace)

5. související přílohy:

 • fotodokumentace stávajícího stavu (max. 3 fotografie ve formátu jpg, jpeg, png o velikosti do 5 MB/foto)
 • umístění projektu v mapě (přesné umístění, tj. zanesení do mapy o měřítku max. 1:50)
 • příp. vizualizace, typy navrhovaných prvků aj. (max. 3 fotografie ve formátu jpg, jpeg, png, Pdf o velikosti do 5 MB)

6. údaje o navrhovateli – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonický a e-mailový kontakt

 

POSUZOVÁNÍ A DOPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ

·  Formální i obsahová stránka návrhů a jejich realizovatelnost bude posouzena komisí jmenovanou Radou města Trutnova (dále komise); součástí podkladů pro komisi bude vyjádření dotčených odborů MěÚ Trutnov.

·  Autoři projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou vyzváni k jejich doplnění nebo vysvětlení. Projekty, které nebudou ani po úpravách splňovat pravidla, budou z participativního rozpočtu komisí vyřazeny a jejich návrh nebude předložen veřejnosti k hlasování. O této skutečnosti budou jejich autoři informováni.

·  Projekty, které na základě hodnocení komise nebudou splňovat pravidla účasti v 1. ročníku participativního rozpočtu města Trutnova, nebudou připuštěny do veřejného hlasování. Autoři takových projektů budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí.

·  Projekty, které budou splňovat pravidla, budou komisí postoupeny k veřejnému hlasování, O postoupení projektu k veřejnému hlasování budou autoři informováni. Do pěti pracovních dnů od obdržení informace o tom, že jejich projekt byl postoupen do veřejného hlasování, mohou autoři stáhnout svůj návrh, a to písemně nebo elektronicky s ověřeným podpisem.

·  Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu.

·  O výsledcích posouzení podaných návrhů bude komise informovat Radu města Trutnova.

Posuzují se:

 •  majetkoprávní vztahy;
 •  finanční náročnost;
 •  soulad s právními předpisy, územním plánem města, popř. regulačním plánem;
 •  možné technického řešení;
 •  termín realizace;
 •  dodržení podmínek participativního rozpočtu. 

Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon a e-mail budou zpracovávány pouze za účelem zpracování a archivace návrhu, posouzení, a pro prezentaci projektů pouze jméno a příjmení, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

 

PREZENTACE PROJEKTŮ

Město Trutnov se zavazuje prezentovat projekty tak, aby se s nimi mohla seznámit široká veřejnost, a to prostřednictvím:

 • internetových stránek participativního rozpočtu menime.trutnov.cz
 • profilu města Trutnova na sociální síti Facebook
 • velkoplošných výstavních panelů umístěných v centru města.

 

HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

·  Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách participativního rozpočtu. Hlasování jinou formou není možné.

·  Hlasovat mohou pouze občané Trutnova starší 12 let.

·  Při hlasování je třeba uvést jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny v evidenci obyvatel) a telefonní číslo.

·  Každý hlasující může udělit až 2 kladné hlasy (1 hlas = 1 projekt; kladným hlasem může tedy podpořit až 2 projekty) a 1 záporný hlas (1 záporný hlas pro 1 vybraný projekt).

·  Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS (1 hlasování = 1 telefonní číslo).

·  Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, pomohou s hlasováním na PC umístěném po dobu hlasování v Informační recepci Městského úřadu Trutnov zaměstnanci recepce. Pro tuto formu hlasování je nutné přijít osobně a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS.

·  Na základě celkového součtu hlasů bude stanoveno pořadí projektů, podle kterého budou vybrány k následné realizaci.

·  Osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu). Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

 

PREZENTACE VÍTĚZNÝCH PROJEKTŮ

Oznámení o vítězných projektech a výsledcích hlasování bude zveřejněno na:

 • internetových stránkách participativního rozpočtu menime.trutnov.cz
 • profilu města Trutnova na sociální síti Facebook
 • velkoplošných výstavních panelech umístěných v centru města.


REALIZACE

·  Na realizaci projektů je vyčleněna částka 1 milion Kč včetně DPH. Na související náklady s prezentací a administrací apod. bude vyčleněna částka max. 250 tis. Kč/rok. Realizovány budou projekty podle pořadí v hlasování – vždy tolik projektů, aby součet jejich odhadovaných hodnot nepřesáhl 1 milion Kč včetně DPH.

·  Pořadí hlasování je závazné. Nebude možné realizovat projekt, který se v hlasování neumístil na potřebné pozici.

·  Výsledky hlasování budou dány na vědomí Radě města Trutnova.

·  V případě rovnosti počtu hlasů bude upřednostněn projekt, který je vzhledem k finančnímu limitu možné realizovat. V případě možnosti realizace více projektů se shodným počtem hlasů rozhodne o pořadí projektů Rada města Trutnova.

·  O realizaci projektů bude veřejnost průběžně informována.

·  Realizace vítězných projektů bude provedena zpravidla do konce roku následujícího po vyhlášení výsledků příslušného ročníku.

·  Město Trutnov si vyhrazuje právo vítězný projekt nerealizovat v případě, že předpokládané náklady na realizaci o 25 % převýší vyčíslené náklady soutěžního projektu nebo v případě, že by doba realizace projektu přesáhla dva roky.

·  Město Trutnov si vyhrazuje právo oslovit k realizaci také autora projektu, který nebyl vybrán v hlasování, a zařadit jej mezi své investiční akce mimo projekt participativního rozpočtu.


2.3.2023 7:58:22 | přečteno 543x | Ondřej Oliva
load